telefon kontaktowy:

500 707 222


505 420 840


napisz do nas e-mail:

bok@plexomania.pl


więcej ikona
Kontakt z nami:
lub
Tu jesteś: Start / Warunki Handlowe /

Warunki Handlowe


 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH)

z dnia 01.05.20121. OGÓLNE

1.1 Właścicielem marki Plexomania jest F.H.U.T. "DEAL" Kamiński Tomasz, ul. Piastowska 8, 32-800 Brzesko, NIP PL 869-182-69-12, REGON 120041339, zwany dalej Sprzedającym.
1.2 Ogólne warunki handlowe przedstawione poniżej stanowią część każdej umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym. Warunki handlowe opublikowane są przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.plexomania.pl, co jest równoznaczne z udostępnieniem Warunków Kupującemu przed zawarciem Umowy.
1.3 Żadne zmiany lub rozszerzenia postanowień zawartych w OWH nie mają mocy wiążącej wobec stron, o ile powyższe nie zostało dokonane w formie pisemnej oraz nie zostało podpisane przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron.
1.4 Oferta Sprzedającego skierowana jest wyłącznie dla Podmiotów Gospodarczych.

2. KATALOG, OPISY I SPECYFIKACJE

2.1 Wsztykie zdjęcia, rysunki i opisy publikowane przez Sprzedającego mają charakter informacjny w celu przedstawienia obrazu prezentowanego w nich produktu i nie mogą być uznawane za punkt odniesienia ani nie stanowią części umowy.
2.2 Wyjątkiem dla pkt 2.1 jest specyfikacja produktu określająca parametry wpływające w sposób istotny na jakość i funkcjonalność produktu (grubość materiału, format, kolor)
2.3 Zakrese tolerancji w grubości zastosowanego materiału w produkcji wynosi +/- 12%
2.4 Odnosząc się do specyfikacji dostarczonej przez Kupującego Sprzedającemu oraz ewentualnych późniejszych zmian wprowadzonych na żądanie Kupującego w projekcie realizowanym przez Sprzedającego Kupujący oświadcza, że nie naruszają one Praw Własności Intelektualnych osób trzecić oraz że ma wszelkie prawa do wykorzystywania dostarczonej specyfikacji.
2.5 Kupujący zapewnia, że w przypadku kiedy produkt spełnia w istotnych aspektach szczegóły specyfikacji produktu lub jest zgodny z próbką (jeśli wystąpiła), to otrzymany produkt jest zgodny z umową.

3. CENY

3.1 Ceny na stronie wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto, chyba że wyszczególniona jest oddzielnie cena netto oraz brutto (VAT 23%)
3.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów i usług. Obowiązującymi cenami są aktualne ceny widoczne na stronie Sprzedającego w czasie przyjmowania zamówienia.
3.3 Wyjątkiem do punktu 3.2 są ceny zaproponowane przez Sprzedającego Kupującemu w indywidualnej ofercie przesłanej w formie pisemnej do Kupującego.
3.4 Ceny produktów nie uwzględniają kosztów pakowania i dostawy. Koszty te wyliczane są na podstawie wielkości zamówienia i przedstawiane Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży.
3.5 Sprzedający ma prawo wystosowania żądania wobec Kupującego zwrotu wszelkich kosztów jakie poniósł z winy Kupującego, w szczególności zwrotu kosztów dostawy lub magazynowania w przypadku nie odebrania dostawy z winy Kupującego. W takim przypadku Sprzedający ma prawo natychmiast wystawić Kupującemu fakturę z tytułu takich kosztów oraz wstrzymać ponowną dostawę do momentu uregulowania należności.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej według instrukcji opisanych w odpowiedniej zakładce na stronie www Sprzedającego.
4.2 Każde zamówienie złożone przez Kupującego wobec Sprzedającego uznaje sie za złożenie przez Kupującego oferty kupna na warunkach określonych w OWH.
4.3 Za moment zawarcia Umowy Sprzedaży w zależności od tego co nastąpi wcześniej oraz formy płatności przyjmuje się: Przedpłata – datę zaksięgowania wpłaty lub moment rozpoczęcia produkcji; Pobranie – datę potwierdzenia kwoty pobrania przez Kupującego, która została przedstawiona przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia; Kredyt kupiecki – moment rozpoczęcia produkcji.
4.4 Zamówienie może zostać odwolane lub zmienione przez Kupującego od momentu złożenia zamówienia do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. W późniejszym czasie taka możliwość istnieje tylko w przypadku zgody Sprzedającego.
4.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione w treści zamówienia przez Kupującego.

5. PŁATNOŚCI

5.1 Podstawową formą płatności jest przedpłata z góry na konto bankowe Sprzedawcy wskazane na fakturze pro-formie dostarczonej Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.2 Płatność przy odbiorze (za pobraniem) dostępna jest tylko dla Kupujących, którzy zrealizowali u Sprzedającego minimum 3 zamówienia w okresie ostatnich 12 miesięcy.Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia tej możliwości płatności bez podania przyczyn.
5.3 Odroczony termin płatności – Sprzedający wedle wlasnego uznania może zaproponować stałym i aktywnym klientom odroczony termin płatności na zasadzie kredytu kupieckiego do okreslonej kwoty. Sprzedający ma prawo bez podania przyczyny w każdym momencie do zmiany decyzji w sprawie przyznego Kredytu Kupieckiego.
5.3a Jako termin płatności przyjmuje się termin widniejący na dokumencie sprzedaży dostarczonym do klienta wraz z zamówieniem. W przypadku powstałego opóźnienia w płatności Sprzedający może naliczyć od niezapłaconej kwoty odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki oraz ekgzekwować należność z pomocą firmy windykacyjnej.
5.4 W przypadku zamówień indywidualnych nie ma możliwości wybrania sposobu płatności przy odbiorze lub z odroczonym terminem płatności. Jedyną akceptowalną formą płatności w takim przypadku jest przedpłata z góry na konto bankowe Sprzedawcy wskazane na fakturze pro-formie dostarczonej Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.5 Wyjątkiem do punktów 5.1-5.4 są warunki zaproponowane przez Sprzedającego Kupującemu w indywidualnej ofercie przesłanej w formie pisemnej do Kupującego.

6. TERMIN REALIZACJI

6.1 Średni termin realizacji zamówienia określa przybliżony termin przewidziany na skompletowanie zamówienia gotowego do wysyłki lub wydania. Termin ten liczony jest od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży do dnia wydania paczki z magazynu (Kupującemu lub Kurierowi) i określony jest w dniach roboczych.
6.2 Jako standardowy termin realizacji przyjmuje się termin 14 dni roboczych, który liczony jest od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży do dnia wydania paczki z magazynu (Kupującemu lub Kurierowi)
6.3 Wyjątkiem do punktów 6.1 i 6.2 są terminy przekraczające 14 dni roboczych przedstawione w ofertach indywidualnie przygotowych przez Sprzedającego i przesłane w formie pisemnej do Kupującego.
6.4 Czas dostawy nie jest wliczany w termin realizacji. Sprzedający przypadku opóźnień w dostawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
6.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w realizacji zamówienia powstałe z winy Kupującego, tzn. nieterminowe dostarczenie niezbędnych informacji, instrukcji, specyfikacji potrzebnych do realizacji zamówienia lub w przypadku braku wyraźnego wskazania adresu i numeru telefonu wymaganych do celów dostawy.
6.6 W przypadku powstania uprzednio nieprzewidywalnej przeszkody, utrudniającej lub uniemożliwiającej wywiązanie się Sprzedawcy z jego obowiązku lub wywiązania się jego poddostawców z ich obowiązków lub z powodu działania siły wyższej terminy ustalone wcześniej ulegają przesunięciu lub po uprzednim powiadomieniu Kupującego zawarta umowa może zostać całkowicie rozwiązana w sposób bezsporny. Kupującemu w przypadku przesunięcia terminu realizacji przysługuje prawo do wyznaczenia wspólnie ze Sprzedającym nowego terminu realizacji lub rezygnacji z zamówienia (z wyjątkiem pkt 6.7). Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego ograniczoną do wartości kwoty wpłaconej przez Kupującego na poczet realizacji zamówienia.
6.7 W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia, którego przedmiotem są produkty nie stanowiące oferty standardowej (nie znajdujące się w Katalogu Sprzedającego) lub stanowiące ofertę standardową, ale trwale oznaczone według wytycznych Kupującego poprzez grawer lub nadruk, Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy tylko w przypadku, gdy termin ulegnie przesunięciu o więcej niż 10 dni roboczych.

7. DOSTAWA, ODBIÓR OSOBISTY

7.1 Kupujący ma prawo wyboru sposobu przejęcia zamówienia odbierając zamówienie osobiście, zlecając we własnym zakresie odbiór zamówienia wybranemu przewoźnikowi lub skorzystanie z formy dostawy zaproponowanej przez Sprzedającego.
7.2 Zlecenie odbioru przewoźnikowi we własnym zakresie – Kupujący ma obowiązek poinformowania Sprzedającego o tym fakcie w momencie składania zamówienia podając nazwę firmy spedycyjnej. Kupujący może zlecić odbiór zamówienia wybranemu przewoźnikowi dopiero w momencie, gdy otrzyma ze strony Sprzedającego potwierdzenie gotowości zamówienia do odbioru. Odbiór jest możliwy tylko w godzinach pracy Sprzedającego bezpośrednio z jego magazynu. Czas przygotowania zamówienia do odbioru jest równoznaczny z terminem realizacji zamówienia.
7.3 Odbiór osobisty – Kupujący ma obowiązek poinformowania Sprzedającego o tym fakcie w momencie składania zamówienia podając z imienia i nazwiska osobę uprawnioną do odbioru zamówienia. Zamówienie uznaje się za gotowe do odbioru dopiero w momencie skompletowania zamówienia przez Sprzedającego, co Sprzedający potwierdzi Kupującemu. Odbiór jest możliwy tylko w godzinach pracy Sprzedającego bezpośrednio z jego magazynu. Czas przygotowania zamówienia do odbioru jest równoznaczny z terminem realizacji zamówienia.
7.4 Dostawa – w przypadku braku informacji ze strony Kupującego o wybranej przez siebie formie przejęcia zamówienia, Sprzedający przedstawi Kupującemu propozycję formy dostawy oraz koszty z nią związane jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży uznaje się, że Kupujący akceptuje zaproponowaną formę dostawy oraz jej koszty.
7.5 Realizację zamówienia uznaje się za dokonaną w chwili: odbiór osobisty – z chwilą pokwitowania odbioru zamówienia przez Kupującego lub osobę uprawnioną do odbioru przez Kupującego; dostawa bezpośrednio przez Sprzedającego – z chwilą pokwitowania odbioru zamówienia pod wskazanym przez Kupującego adresem do celów dostawy (Sprzedający ma prawo uznać, że doręczając towar pod wskazany przez Kupującego adres dostawy, odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla obu stron); dostawa poprzez przewoźnika – z chwilą przekazania zamówienia przewoźnikowi zleconemu przez Kupującego lub którego zaproponował Sprzedający także w przypadku gdy Sprzedawca przejął inne koszty usługi, np. wysyłki i pakowania.
7.6 Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedterminowej dostawy bez obowiązku informowania o tym fakcie Kupującego.

8. PRZEJŚCIE RYZYKA, PRAWO WŁASNOŚCI I OGRANIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1 Z chwilą wykonania zamówienia przez Sprzedającego (pkt. 7.5) ryzyko przechodzi na Kupującego.
8.2 Na czas dostawy odpowiedzialność za zamówienie spoczywa na przewoźniku (odpowiedzialność za mienie powierzone) i podlega warunkom świadczenia usług danego przewoźnika. 
8.3 Niezależnie od daty dostawy, przekazanie praw własności do rzeczy, będących przedmiotem zamówienia następuje w momencie uregulowania całej należności za zamówienie przez Kupującego.
8.4 Sprzedający nie odpowiada za braki funkcjonalne wynikające ze złego doboru produktu przez Kupującego do jego potrzeb.
8.5 Odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego ogranicza się do wartości równej kwocie wpłaconej przez Kupującego na poczet realizacji zamówienia i nie obejmuje odpowiedzialności wobec Kupującego ani żadnych osób trzecich z tytułu jakichkolwiek strat ( w tym strat pośrednich, ekonomicznych, utraty zysku, reputacji firmy ) powstałych w wyniku zawartej umowy sprzedaży pomiędzy stronami.

9. ZWROT TOWARU, REKLAMACJE

9.1 Prawidłowo zrealizowane zamówienie nie może być w żadnym przypadku podstawą reklamacji lub zwrotu towaru.
9.2 Warunkiem przyjęcia zwrotu nie będącego przemiotem reklamacji jest pisemna zgoda Sprzedawcy oraz odesłanie na koszt Kupującego zamówienia w stanie nie wskazującym oznak używania, posiadającym fabrycznie przylegająca folię ochronną przed zarysowaniami, nie zniszczonym oraz odpowiednio zabezpieczonym przed uszkodzeniem na czas transportu.
9.3 Reklamacji podlegają towary i usługi w zakresie: niezgodności dostarczonego towaru lub wykonanej usługi z zawartą umową oraz w przypadku wykrycia wad fizycznych.
9.4 Reklamacji nie podlegają towary i usługi w zakresie uszkodzeń powstałych w skutek: niewłaściwej eksploatacji lub montażu, naturalnego zużycia, złej oceny funkcjonalności produktu do potrzeb Kupującego.
9.5 Zgłoszenie reklamacyjne należy dostarczyć Sprzedającemu pisemnie z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz podając dane kontaktowe i nazwę firmy.
9.6 Wstępna decyzja dotycząca oceny zasadności reklamacji zostanie udzielona Kupującemu w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.
9.7 W niektórych przypadkach Sprzedający może poprosić Kupującego o przesłanie wadliwych próbek towaru do analizy.
9.8 Decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji zostana przedstawiona Kupującemu w formie pisemnej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji lub jeśli była konieczność od daty otrzymania próbek towaru do analizy.
9.9 Koszty związane z przesłaniem próbek do analizy pokrywa Kupujący, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty przesyłki zostaną zwrócone Kupującemu.
9.10 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po uływie 2 miesięcy od daty wydania zamówienia Kupującemu.
9.11 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi regulują postanowienia zawarte w OWH, a przypadku wyczerpania się jej uprawnień zostaje wyłączona na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego.
9.12 Reklamacje dotyczące braków w przesyłce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu świadczonego przez przewoźnika rozpatrywane są wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu szkody/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego. Na kupującego nałożony jest obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w chwili odbioru przesyłki (podstawa prawna: art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego). Reklamację wraz z kopią protokołu szkody/rozbieżności należy przesłać pocztą elektroniczną Sprzedawcy w ciągu 24h od momentu otrzymania towaru. Zgłoszenia nie zawierające kopii protokołu szkody/rozbieżności, zawierające kopię protokołu nie opisującego dokładnie stanu faktycznego przesyłki oraz jej zabezpieczeń lub z datą nieodpowiadającą dacie doręczenia przesyłki nie będą rozpatrywane.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w sposób pozwalający Sprzedającemu na właściwe wywiązanie się z umowy, z zachowaniem stosownych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
10.2 Cała zawartość strony stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz 93) oraz ochronie z ustawy z dnia 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211)
10.3 Treści przekazywane za pomocą poczty elektronicznej obowiązują pod względem prawnym w takim samym stopniu jak treści przekazane w liście (z wyjątkiem wiadomości przesłanych anonimowo – bez imienia i nazwiska nadawcy)
10.4 Kupujący składając zamówienie akceptuje Ogólne Warunki Handlowe (OWH) Sprzedającego.
10.5 Powstanie nieważności pojedynczych postanowień umowy np. w skutek zmiany obowiązującego prawa powodując brak ich skuteczności i nie powoduje nieważności pozostałych postanowień, a w miejsce postanowień uznanych za nieważne stosuje się najbardziej zbliżone w brzmieniu postanowienia zgodne z przepisami prawa.
10.6 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami w OWH mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego
10.7 Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla Sprzedającego
10.8 Niniejszy dokument anuluje wszystkie jego poprzedni wersje i obowiązuje do momentu wydania kolejnej wersji.

 


Koniec
 

LOGO PLEXOMANIA
Strona główna
O firmie
Współpraca
Katalog
Zamówienia i dostawy
Technologia i produkcja
Projekty indywidualne
Kontakt
Regulamin
Nadruki na produktach
Materiały do pobrania
Polityka prywatności
Plexomania - producent wyrobów z tworzyw sztucznych na potrzeby reklamy i przemysłu oferuje szeroki wybór reklamowych stojaków, podajników i kieszeni na ulotki, foldery, katalogi lub inne materiały reklamowe. Oferujemy także ciekawe wzory podstawek i ekspozytorów wystawowych z plexi, m.in. na biżuterię, telefony, obuwie itp., lub przygotowanych pod dany produkt naszego Klienta. Posiadamy w swojej ofercie kilkaset gotowych wzorów produktów wykonanych z Plexi lub Pet-G, pomimo tego chętnie realizujemy nietypowe zlecenia według pomysłu Klienta. Przyjmujemy również zamówienia na produkcję elementów z plexiglas oraz innych tworzyw sztucznych wykorzystywanych w reklamie POS i POP lub przemyśle. Wszystkie nasze produkty z plexi dostępne są z możliwością wykonania na nich pełnokolorowych nadruków, również w jakości fotograficznej. Prowadzimy także sprzedaż hurtową płyt z tworzyw sztucznych, takich jak Plexi ( akryl, PMMA, PLEXIGLAS ), PCV, Hips, Poliwęglan, Polipropylen, Pet, Pet-g, Apet, XPS. Obsługujemy Klientów z Polski i krajów UE.